Kişisel Verilerin Korunması

DEMİR GRUP YAPI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın ilgililer;
Bildiğiniz üzere Anayasamızın 20 ( 3 ) madde ve fıkrası “ Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup bu hüküm doğrultusunda yasa koyucu tarafından kabul edilen ve 07.04.2016 Resmi Gazete Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince veri sorumlusu olarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişinin yasa gereğince kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Şirketimiz de bu kapsamda gerek gerçek kişi müşterilerinin gerek ticari işbirliği içerisinde bulunduğu gerçek kişilerin ve gerekse çalışanlarının yasa tarafından korunan kişisel verilenin işlenmesi, işleme amacını, verilen aktarılması, silinmesi , muhafaza edilmesi , anonimleştirilmesi vs hususlarında politika tesis etmiş olup bu hususta siz değerli ilgililere bu konuda işbu aydınlatma metinini duyurmaktayız. Şirketimizin web sitesine ( www.demirinsaat.com.tr ) gerek otomatik olarak tarafınızca işlenen ve gerekse sözleşme ile bildirilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yasa ve yönetmeliğe uygun şekilde muhafaza edilecek olup her hangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Bu kapsamda “ Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki ilkeler ve usuller çerçevesinde kişisel verileriniz aşağıda detayları verilen ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.demir-grup.com/kvkkbilgiiptal adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fulya Mah. Büyükdere Caddesi NO:74/D Torun Center Ofis Blok K:11 Şişli – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu demirgrup@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla
DEMİR GRUP YAPI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Kuruluşundan bugüne, sektöründeki ilkleriyle sadece konut değil yaşam alanı oluşturma anlayışıyla binlerce kişinin yaşamına değer katarak, müşterileriyle kurduğu uzun soluklu güven ilişkisi ile fark yaratarak büyüdü. 35 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini estetik, teknoloji, lüks ve konfor ile birleştirerek bugüne kadar imza attığı tüm projelerinde satıştan sonra da her zaman yatırımcıların yanında oldu.

Tamamlanan Projeler:
Bakırköy, Florya, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de çok sayıda konut ve işyeri
Okyanus Koleji, 15 bin metrekarelik, ‘Türkiye’nin en geniş kapsamlı’, 1.250 öğrenci kapasiteli kolej binası, Beylikdüzü, İstanbul,
Narçiçeği Sitesi, 84 konut, Beylikdüzü, İstanbul Günışığı Sitesi, 138 konut, Beylikdüzü, İstanbul
Ayışığı Halting Place, 346 konut, Beylikdüzü, İstanbul Ayışığı Vadi Evleri, 489 konut, Beylikdüzü, İstanbul
Demir Romance, 776 konut, 28 villa, 60 ticari alan Beylikdüzü, İstanbul
Demir Lavida , 5 blokta toplam 379 Rezidance konut, 29 ticari birim, Büyükçekmece, İstanbul
Ayışığı Butik, 110 Rezidance konut, 11 ticari birim, Esenyurt, İstanbul

Devam Eden Projeler:
Turkish City, 480 Konut, 3 Etap 8 Blok ve 55 Odalı Otel, Vinnitsya, Ukrayna
Demir Country, 9 Blokta toplam 1160 konut, 77 ticari birim, Beylikdüzü, İstanbul
Web Sitesine Git →

“Mimarlık Işık altında bir araya getirilen kütlelerin, ustalıklı, doğru ve görkemli oyunudur.”

Hakkında
Kendisini tasarım disiplinlerinin her alanında geliştirmiş ve bu konularda yapılan çalışmalarla ödüller alan bir tasarım stüdyosudur. Tasarımın farklı ölçeklerinde projenin bütünsel olarak algılanıp, ilk aşamadan yaşamın başladığı ana kadar olan tüm süreçleri başarıyla götürmeyi hedefler.

Vizyon
DG MİMARLIK çalışmalarında en güncel teknolojileri kullanarak özgün, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Mimari üretimlerde tek ailelik konutlardan yüksek katlı rezidanslara, tek birimlik bir satış merkezinden AVM komplekslerine kadar geniş bir ölçek dağılımı bulunmaktadır. Süreç Projenin konsept aşamasında uygulananın bittiği ve hayatın başladığı sürece kadar olan bu süreç DG Mimari, Statik, Elektrik, İç Mimari ve Mekanik projelerinin hazırlanması ve disiplinler arası koordinasyonun hazırlanması ve saptanmasında işverene kompleks bir hizmet sunmaktadır.
Web Sitesine Git →

İnşaat Sektörünün ,30 yılı aşkın tecrübesi ile, en bilinen markalarından olan Demir İnşaat’a bağlı olarak faaliyet gösteren DEMAY, grubun satış ve pazarlama iş başlıklarına ilişkin hizmetler sunmaktadır. 10 Milyonluk sermayesi ile merkez ofisi İstanbul’da yer alan DEMAY, kapsamlı eğitim, yönetim, iş idaresi ve pazarlama gibi konularda profesyonel danışman kadrosuyla gayrimenkul sektörünün liderliğini misyon olarak belirlemiştir.

DEMAY markası gayrimenkul alım, satım, kiralama ile birlikte sektöre getirdiği hizmetlerle çok farklı bir konum elde etmenin yanında sektörün gelişmesinde de öncü olmuştur. Ayrıca Demir İnşaat için belirlenen bölgelerde proje alanları araştırması yapan kurum, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları yaratmayı da hedefleri arasında tutmaktadır.

DEMAY’ın Türkiye’deki hedefi, bölgelerdeki ofis sayısını arttırmak ve gayrimenkul sektörünü uluslararası standartlara ulaştırarak sektörün lider firması olmaktır.
Web Sitesine Git →

Demir Enerji; Demir Grup bünyesinde, Yenilenebilir enerji kaynaklarından Enerji üretimi alanında yurtiçi ve yurtdışı yatırımlar yapmak üzere İstanbul merkezli olarak kurulmuştur.

Konya 4. Organize Sanayi Bölgesinde 35.000 m2 kapalı alanda, yıllık 230 MW kapasiteli Fotovoltaik Güneş Paneli ve yardımcı ekipmanları üretim tesisimizin ilk etabı faaliyete geçmiş, ikinci etabı ise aralık ayında faaliyete geçecektir. Bu tesiste son teknoloji ile üretilecek olan yüksek verimli güneş panellerimizi başta Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtasına ihraç etmeyi planlıyoruz.

Hedefimiz aşamalı olarak 2019 yılına kadar üretim kapasitemizi 500MW’a çıkarmak. Niğde, Nevşehir ve Konya illerinde satın almış olduğumuz alanlarda toplam 18,3MW kapasiteli Güneş Enerji Santrallerimizin inşasını tamamlamış bulunmaktayız.

Grubumuzun lokomotif şirketi ve aynı zamanda İnşaat Sektörünün lider şirketlerinden Demir İnşaat’ın yakın gelecekte hayata geçireceği yaşam alanlarında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ile ilgili inovatif çalışmalarımız devam etmekte. Böylece daha çevreci, doğa ile dost yeni yaşam alanları üretilmesinde de öncü olmayı hedefliyoruz. Bunlarla birlikte Enerji üretiminin ayrılmaz bir parçası olan depolama sistemleri konusu da ilgi alanlarımız içinde. Bu konuda Konya’daki fabrikamız içinde yeni yatırımlar planlıyoruz. Demir Enerji olarak hedefimiz; tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreterek ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda gece gündüz çalışmaktayız.
Web Sitesine Git →

Bir şirketin kurum kültürü, diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur. Day Sigorta, Demir Grup bünyesinde 2017 yılında sigortacılık sektöründe Yangın, Deprem, Araç, Konut, Nakliyat, Mühendislik, Sorumluluk, Sağlık, Hayat ve Emeklilik branşlarında kurumsal ve bireysel müşterilere profesyonel hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Üretim kapasitesi, ihracat-ithalat hacmi, sanayi tesislerinin çoğunluğu ve beraberinde getirdiği verimliliğin üst seviyede olması, zorunlu olarak profesyonel sigorta ihtiyacının doğmasına sebep olmaktadır.

Aynı çatı altında elementer, hayat ve sağlık ürünlerinin sunulması; Day Sigorta farklı sigorta ihtiyaçlarını alternatifli olarak müşterilerine sunarak, müşterilerinin birden fazla Sigorta ihtiyacını tek bir çatı altında toplayarak hayatını kolaylaştırmaktadır.

Müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi; Day Sigorta müşterilerin gerçek ihtiyaçlarına uygun sigorta ürün çalışması yaparak, en uygun fiyata maksimum Koruma sağlamaktadır. Day Sigorta kurumsal müşteriler için risk yönetimi yaparak kurumsal müşteri ihtiyaçlarına özel poliçeler oluşturarak risk analizi sonucunda en doğru ve en uygun teklifleri sunmaktadır.
Web Sitesine Git →